BESKRIVELSE AV OPPLYSNINGSOPPBEVARING

1. REGISTRERINGSANSVARLIG
Citycon Abp
FO-nummer 0699505-3
Högbergsgatan 35
00130 Helsingfors

2. REGISTRERANSVARLIGES REPRESENTANT
Isabell Gent
Digital Marketing Manager
e-post: info@citycon.com

3. REGISTERETS NAVN
Kjøpesenterets kunderegister ("Kunderegisteret")

4. FORMÅLET MED Å INNHENTE PERSONOPPLYSNINGER
Opplysninger som samles inn om de registrerte, og Kunderegisteret, brukes til å håndtere kundeforhold, kundekontakter og markedsføring, allokering av reklame, menings- og markedsundersøkelser samt oppfølging og analysering av kjøpesentrenes bruks- og besøksvaner. Opplysninger kan overføres og distribueres mellom Citycons ulike konsernselskaper, kjøpesentre og tjenesteleverandører.

5. REGISTERETS INNHOLD

Kunderegisteret kan lagre følgende opplysninger om den registrerte personen:

 • fornavn og etternavn
 • gateadresse
 • postkontor
 • postnummer
 • telefonnummer
 • e-post
 • kjønn
 • fødselsår
 • nyhetsbrevets abonnementskjema
 • særskilte interesser som den registrerte har opplyst om
 • dato for forsendelse og kopi av nyhetsbrev og andre markedsføringsbrev
 • informasjon om brukervaner i parkeringsanlegg og parkeringsplasser ved kjøpesentrene Citycon driver
 • registreringsnummer og andre opplysninger om kjøretøyet som brukes av den registrerte, og
 • detaljer om enheten eller kontakt den registrerte brukeren anvender (inkludert enhetens identifikasjon, MAC-adresse, enhetsmodell, operativsystem og IP-adresse).

6. OPPLYSNINGSKILDER
Personopplysningene som er samlet inn i Kunderegisteret er enten opplysninger som er oppgitt av den registrerte selv eller opplysninger som er samlet inn og utformet i forbindelse med besøk til et eller flere av Citycons kjøpesentere. Informasjon om den registrerte kan også brukes innenfor rammen av lovgivningen, og kan suppleres med informasjon innhentet eller avledet fra andre kilder.

I følgende situasjoner kan opplysninger fra den registrerte innhentes:

 • når den registrerte bestiller et nyhetsbrev eller annet materiale fra Citycon
 • når den registrerte svarer på Citycons kundeundersøkelser
 • når den registrerte deltar i konkurranser eller lotterier organisert av Citycon
 • når den registrerte laster ned en applikasjon for et kjøpesenter som Citycon driver og bruker denne applikasjonen,
 • når den registrerte kobler seg til og bruker kjøpesenterets Wifi-nettverk
 • når den registrerte gir tilbakemelding til Citycon eller ellers er i kontakt med Citycon, og
 • når den registrerte utfører ærend i kjøpesentre, forretningslokaler og parkeringsplasser som Citycon innehar/drifter eller på annen måte kontakter Citycon.

Informasjon om den registrerte fra andre kilder, innhentes for eksempel offentlige registre.

7. UTLEVERING AV OPPLYSNINGER
Citycon utleverer som utgangspunkt ikke personopplysninger til en tredjepart. Citycons konsernselskaper og underleverandører som behandler personopplysninger eller tilbyr tjenester på vegne av registeransvarlig, anses ikke som tredjepart.

Citycon kan imidlertid, for markedsføringsformål, gi informasjon til utvalgte samarbeidspartnere innenfor rammen av gjeldende lovgivning, dersom den registrerte ikke motsetter seg slik utlevering. Citycon forsikrer at mottakeren skal ha en legitim grunn til å behandle dataene. Mottakeren forplikter seg til å overholde lover som gjelder behandling av personopplysninger, eller tilsvarende EU-lovgivning, og skal behandle personopplysninger fra den registrerte i samsvar med Citycons instruksjoner og personvernsregler.

Foretak som behandler opplysninger om den registrerte, kan anvende opplysningene fra Citycon sammen med øvrige opplysninger om den registrerte som foretaket måtte ha.

Personopplysningene til de registrerte utleveres eller overføres ikke utenfor EU eller EØS sine områder uten lovbestemt grunnlag. Citycon eller Citycons underleverandører og samarbeidspartnere kan imidlertid likevel benytte seg av selskaper som ligger utenfor EU eller EØS sine territorium eller som bruker arbeidskraft eller andre ressurser som ligger utenfor EU- eller EØS sitt territorium. Det er også mulig at noen av Citycons partnere, som mottar opplysninger fra Citycon, velger å utlevere informasjon utenfor EU og EØS sitt territorium basert på det overnevnte grunnlag.

Dersom Citycon finner det nødvendig å overføre personopplysninger, vil overføringen alltid utføres på en måte som overholder kravene fastsatt i loven om overføring av personopplysninger.

Før Citycon utleverer informasjon, vil Citycon vurdere om informasjonen kan bli gitt i et anonymisert forum. Hvis anonymiseringen er teknisk og i henhold til Citycons beskrevne bruk mulig, vil Citycon tilstrebe at opplysningene blir gitt på en slik måte at den enkelte registrerte ikke kan identifiseres.

8. LAGRING AV OPPLYSNINGER

Opplysninger som er innsamlet i Kunderegisteret, oppbevares bare så lenge det anses nødvendig i lys av formålet med innhenting og anvendelse av opplysnignene.

Citycon definerer utløpstiden til opplysningene og praksis for sletting av opplysningene, samt foretar sletting av foreldet og unødvendig data.

9. BESKYTTELSE AV REGISTRERET OG PRINSIPPER FOR BEHANDLING
Citycon er forpliktet til å følge god informasjonshåndteringspraksis, samt overholde personopplysningslovens krav til gjeldende aktsomhetsplikt og beskyttelse av personopplysninger. I tillegg er Citycon forpliktet til å sikre at den registrertes personvern ivaretas gjennom hele oppbevaringen og bruken av personopplysningene. Ved behandling av data innsamlet om den registrerte, tilstreber Citycon alltid å være oppmerksom på at behandlingen er berettiget og nødvendig sett hen til formålet med bruken. Citycon anvender ikke personopplysninger i større grad enn det som kan anses nødvendig i lys av bruksformålet.

Citycon og Citycons potensielle samarbeidspartnere som benytter seg av personopplysningene er forpliktet til å treffe de nødvendige tekniske og organisasjonsmessige tiltak for å beskytte personopplysninger mot uautorisert bruk, utilsiktet eller ulovlig ødeleggelser, endring eller overføring, eller andre ulovlige former for behandling av personopplysningene. Personopplysningene oppbevares normalt i elektronisk form. Både personopplysninger lagret i elektronisk og manuell form er beskyttet av tekniske og organisatoriske tiltak, samt mot ulovlig og utilsiktet behandling av personopplysninger.

Det er bare arbeidstakere hos enten Citycon eller en av Citycons samarbeidspartnere som følge av sine arbeidsoppgaver har behov for å behandle de lagrede personopplysningene om den registrerte, og som samtidig er spesielt kvalifisert for å håndtere personopplysningene, som skal gis tilgang til opplysningene. Citycon opprettholder en streng aktsomhetsplikt når det gjelder forvaltningen av brukeridentifikasjon for Citycon og Citycons samarbeidspartnere, samt for ansatte som enten har tilgang til databaser hvor personopplysninger lagres eller til serverne som betjener Citycons tjenester. Informasjon lagret i Kunderegisteret er blant annet beskyttet med begrensede brukerrettigheter og passord. Disse begrensede brukerrettighetene og passordene er bare kjent av personer som er autoriserte brukere av systemet.

10. DE REGISTRERTES RETTIGHETER
Enhver person har rett til å kontrollere sine personlige opplysninger som er lagret i Kunderegisteret, samt rett til å be om at feilaktige opplysninger korrigeres og at opplysninger som gjelder en selv slettes. Personopplysningene kan uten kostander for vedkommende kontrolleres en gang per kalenderår.

Forespørsel om kontroll, korrigering og sletting skal sendes skriftlig til registerrepresentanten nevnt i denne beskrivelsen. Forespørselen må være personlig undertegne

Den registrerte har rett til å påklage behandlingen av hans eller hennes personopplysninger til myndighetene.

Videre har den registrerte rett til å gi og tilbakekalle samtykket til elektronisk direkte markedsføring, eller fullstendig forby at direkte elektronisk markedsføring rettes mot den registrerte. Hvis den registrerte personen har gitt sitt samtykke til direkte elektronisk markedsføring kan Citycon og/eller dets samarbeidspartnere, derunder selskaper som opererer i kjøpesentre som eies eller driftes av Citycon samt øvrige særskilte utvalgte samarbeidspartnere, rette elektronisk markedsføring direkte overfor den registrerte.